สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประชุมเลือกตั้งประธานคณะอนุกรรมการ ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)

772747.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประชุมเลือกตั้งประธานคณะอนุกรรมการ ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ในวันนี้ (9 กรกฎาคม 2558 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ดำเนินการจัดประชุมการเลือกอนุกรรมการ ในอ.ก.ค.ศ. เขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) แทนคณะอนุกรรมการ ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ชุดที่แล้วที่ได้หมดวาระลง ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และได้รับการประกาศรับรองการมติซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในที่ประชุมได้คัดเลือกนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานอนุกรรมการ (อ.ก.ค.ศ.) โดยในที่ประชุมมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทน ก.ค.ศ. นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนคุรุสภา นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณ ด้านการศึกษา นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย นายสุริยา นำปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง นางสาวจารุพร ตามกลาง ผู้แทนข้าราชการครู นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายปัณณฑัต วิวัตรชัย ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น นายศรัทธา เหมือนถนอม และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) อนุกรรมการและเลขานุการ นายเฉลิมพล พลวัน ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. กล่าวว่า “ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนข้าราการครู ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธาน ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบริหาร ก็จะใช้ความรู้ความสามารถเต็มและขอให้ทุกท่านร่วมเป็นพลังในการสร้างและปฎิรูปการศึกษาให้มีความเจริญเท่าเทียมนานาประเทศ “ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านประสบการณ์มาหลายด้าน จะได้นำความรู้มาร่วมพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อไป

09 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: