หน่วยงาน สพป. ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพม.เขต 33 เตรียมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2015)

771093.JPG

นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2015) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา การนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี PISA ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายของการประเมินระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2561 ต้องอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมุ่งวัดความสามารถนักเรียน 4 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

คณะกรรมการจาก สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้

771235.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะจาก สพฐ. ในการติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ คณะกรรมการติดตามประกอบด้วย นายอรุณ พรหมจรรย์ ,นางวันดี จิตรไพวรรณ และนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข จากสำนักติดตามและประเมินผล ในการติดตามครั้งนี้เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โดยได้ออกติดตามโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จำนวน ๓ โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) มีนายประสงค์ พวงวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ,โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มีนายพิสิฐ สุนทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และโรงเรียนวัดโคกสำโรง ผลของการติดตามปรากฏว่า โรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน ได้มีการทดสอบ คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา และนำมาสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ได้มีการจัดทำแบบทดสอบการอ่าน การเขียนตามคำบอก มีคลินิกภาษา ซึ่งเป็นการลดปัญหาของนักเรียนอ่านไม่ออก มีนางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นายสมาน สาครเสถียรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางปรียาวรรณ ชะเอมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน…

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการ “เอเอฟเอส”

770713.jpg

แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ MEP และ SMP โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55” จากมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ เอเอฟเอสแห่งประเทศไทย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ เด็กชายศิวัช โชคสุชาติ ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวจริง เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กหญิงนิชา วงศ์พานิช ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวจริง เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวธรรมพร สุขสวัสดิ์ ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง นางสาวนันท์ภัส ขุนวัง ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง และนายธนบดี สุนสุข ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง โดยนายพาหล ร่วมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและ นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 คน ณ ลานหน้าเสาธง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะมีการปฐมนิเทศในวันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง” จะมีการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลล์รูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี Cr ภาพเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

6 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: