สพป.ยะลา เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

768754.jpg

(วันนี้ 1 กรกฎาคม 2558) ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ของโลก โดยมีลูกเสือและเนตรนารีในสังกัดสพฐ. สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาล สังกัดมัธยมศึกษา และสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมเดินสวนสนามเป็นจำนวนมาก และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาะยะลา เขต 3 กล่าวว่า กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการปลูกฝั่งให้เด็ก เยาวชนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี เสียสละ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยกระบวนการลูกเสือเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากิจการลูกเสือ ด้านการบริหาร โดยได้จัดตั้งกองลูกเสือ จำนวน 4 กอง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 28 คน ด้านการพัฒนากิจการลูกเสือ ส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาวิชาบุกเบิก จำนวน 2 คน ส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ จำนวน 2 คน

นอกจากนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนการจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ –เนตรนารี ประจำปี 2557 ส่งเนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัดยะลา จำนวน 1 โรง ส่งลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทย-ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 จำนวน 50 คน ส่งลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสัมพันธ์มาเลเซีย-ไทยประจำปี 2014 จำนวน 80 คน ณ โรงเรียน Siong Secondary School เมืองบาลิ่ง รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้กิจกรรมลูกเสือไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดความมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นที่ตั้ง บังเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ ภาพ

01 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: