จ.เชียงรายมอบพันธ์กล้าไม้แก่โรงเรียนตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

769569.JPG

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา นายบุญล้อม โสภาพรม นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ได้ร่วมกันรับมอบพันธ์กล้าไม้ จำนวน 9 พันธ์ รวม 4,000 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ.เชียงรายให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.เมือง อ.เวียงชัยและอ.เวียงเชียงรุ้ง รวม 108 โรงเรียน โดยมี ดร.จันทราลักษณ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานเพาะพันธ์กล้าไม้ยืนต้นตามโครงการดังกล่าวเป็นผู้แทนมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งพันธ์กล้าไม้ต่างๆประกอบด้วย มะค่าโมง 750 ต้น ยางโอน 1.200 ต้น ก่อตาหมู 130 ต้น ประดู่บ้าน 200 ต้น ยางนา 80 ต้น ตะเคียน 20 ต้น พะยูง 20 ต้น หว้า 400 ต้น มะขามป้อม 1,200 ต้น พร้อมปุ๋ยอีก 10 กระสอบ ส่วนการติดตามดูแลนั้นทางเจ้าหน้าที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จะได้ติดตามร่วมดูแลให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ต่อไป

“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ.เชียงรายนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับพระราชทานพันธ์กล้าไม้มาและนำจัดสรรไปตามหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอของจ.เชียงราย รวม 25 หน่วยงานราชการ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ว่าการอำเภอ เพื่อส่งมอบต่อไปยังชุมชนและโรงเรียนต่างๆทั้งจังหวัดต่อไป” ดร.จันทราลักษณ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวในท้ายที่สุด

02 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: