รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

767815.jpg

วันที่ 29 มิ.ย. 58 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ และมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนสาธิตการสอน ชั้น ป. 1 รูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 6 ในเรื่อง หาคู่ให้หนูหน่อย และชั้น ป.4 ใช้รูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมที่ 4 เรื่องมาสร้างวงกลมกันเถอะ ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีครูผู้สอน 1 คน และครูผู้สังเกตุการสอนอีก 1 คน โดยใช้กระดานแม่เหล็กเป็นสื่อการสอน เนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ต้องการจะเน้นในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของแต่หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนชั้น ป. 1 สามารถจับคู่สิ่งของที่มีจำนวนเท่ากันได้อย่างถูกต้อง และนักเรียนชั้น ป. 4 สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างวงกลมตามขนาดที่กำหนดได้หลากหลายรูปแบบได้ตามเป้าหมายของบทเรียน รวมทั้งให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดต่อชั้นเรียนและสรุปบทเรียนตลอดจนมีการสะท้อนผลหลังจากหมดหน่วยการเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา นำโดยนายสมรักษ์ พรมมาสุข ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการ 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตุการสอนในครั้งนี้

สพม.เขต 23 พัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)

767549.JPG

* สพม.เขต 23 พัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การคือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2000 ซึ่งในปี 2558 สพฐ.โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำชุดฝึกอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน(PISA) 2015

สพม.เขต 23 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร ผู้เข้าการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Litercy) ครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Litercy) ครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Litercy) ครูแกนนำ(ครูหัวหน้าวิชาการหรือครูวิชาการ)ด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Problem Soliving) วิทยากรในการอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 23

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000738916366&sk=photos&collec…

จังหวัดสตูล สวนสนามและปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี เสียสละเพื่อประเทศชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

767528.JPG

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสนามโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในจังหวัดสตูล และลูกเสืออาสา กกต. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ได้จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2557 กิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยม พื้นฐานสำหรับเด็ก และเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การเสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ”

หลังเสร็จสิ้นการเดินสวนสนามฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการอบรม จำนวน 37 คน และเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะการเดินสวนสนาม ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: