เลขาธิการ กพฐ.ร่วมแถลงข่าวจัดงานสนุกกับสะเต็มจัดเต็ม๔ภาคณ ห้องประชุม ราชวัลลภ ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

764881.JPG

***ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าวจัดงาน”สนุกกับสะเต็มจัดเต็ม4ภาค” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย เลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวสรุปใจความดังนี้”สพฐ.พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมและสนับสนุนสนุกกับกิจกรรม”สะเต็มจัดเต็ม4ภาค”และเชื่อว่าในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงและการมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบัน กำลังคนและพลเมืองด้านนวัตกรรมในศรรตวัตที่21จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด สำหรับเรื่องของสะเต็มศึกษาทาง สพฐ.ได้ดำเนินการเป็นเวลานานโดยการบูรณาการการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้มีการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้” สำหรับการจัดงาน”สนุกกับสะเต็มจัดเต็ม4ภาค”มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาเข้าใจหน้าที่และบทบาท เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่นยความรู้และเพื่อกระตุ้นและส้งเสริงให้ครู ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางของสะเต็มศึกษา โดนงาน”สนุกกับสะเต็มจัดเต็ม4ภาค”จะจัดขึ้น 4ภาค ของประเทศไทยโดยภาคเหนือจัดที่ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในวันที่ 6-8สิงหาคม2558ภาคใต้จัดที่ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชในวันที่ 26-28สิงหาคม2558ภาคอีสานจัดที่ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาในวันที่ 13-15สิงหาคม2558 สำหรับภาคกลางจัดที่ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในวันที่ 3-5สิงหาคม2558

25 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: