สพป.ลำพูน เขต ๒ จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

763507.JPG

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ” 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558″ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน , เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ตะหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในงานมีการจัดกิจกรรมการเสวนาด้านการสหกรณ์ ,การจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ,การประกวดผลงานดีเด่นของครูสหกรณ์,กรรมการสหกรณ์นักเรียน, ผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียน ,การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน ,เรียงความการสหกรณ์,กิจกรรมอ่านตามความเหมาะสมฯลฯ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 , สพป.ลำพูน เขต 2 ,สพม.เขต 35 ,โรงเรียนในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา ,โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ,สถานศึกษาจากอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: