รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

สพป.นครราชสีมา เขต 2 อบรมวินัยและกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

764070.JPG

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม รร.จักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายสง่า จันทร์วิเศษ รอง ผอ.สพป.นม.2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวินัยและกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และบรรยายในหัวข้อ ” กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550″ การอบรมฯดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตลอดจนกฎหมายทางปกครองและคดีทางปกครองเพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 176 คน วิทยากรได้รับความร่วมมือจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. และกลุ่มงานวินัยและนิติการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 [คลิกชมอัลบั้มภาพ]

สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม

764003.JPG

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับโซนภาค โดยในวันนี้อออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านตระแบกงาม อำเภอบางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียน โดยในปีนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม และโรงเรียนวัดคุยม่วง.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

การอบรมธรรมเพื่อพัฒนาจิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘

764109.JPG

นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาจิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงนี้เป็นโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓๔ คน และยังมีบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมด้วยอีก จำนวน ๒๒ คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระครูเกษมนวกิจ เจ้าคณะตำบลธารปราสาท เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

http://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

24 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: