หน่วยงาน สพป. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมการทำงานผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

763251.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 นายสมเกียรติ นาคพงษ์

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

เชิงปฏิบัติการ “การทำงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ” ซึ่งในการ

อบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความรู้ ความสามารถตามหลักเกณฑ์และการเลื่อนวิทยฐานะ มีความรู้

ความเข้าใจ สามารถนำผลที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานพอเพียงต่อการเพิ่มพูนวิทยฐานะ

และได้รับเกียรติจาก ดร. วิวัฒน์ เพชรศรี ครู วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ

โรงเรียนสฤษดิเดช สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 และ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู

ในสังกัดที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ศัณศณี : ภาพ-ข่าว

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

763066.JPG

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๒๗ โรงเรียน เพื่อแจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๕ นโยบายทั่วไป, ๗ นโยบายเฉพาะ, ๑๐ นโยบายเร่งด่วน, การขับเคลื่อนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งได้แนะนำบุคลากรซึ่งย้ายมาปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนคือ นางลาวัลย์ วงศ์แก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และแนะนำโรงเรียนที่เปิดใหม่คือโรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ผู้รับใบอนุญาตคือนางเสงี่ยมจิต สุขหิ้น โดยมีนายปริญญา เณรานนท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพข่าวโดย สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์

สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

763154.JPG

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการประเมิน นายเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ เดินทางมายังห้องรับรองอาคารศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในเวลา 09.30 น. ชม VTR นำเสนอการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภายใต้การนำของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ณ ลานกล้วยไม้ ต่อจากนั้นได้นำคณะกรรมการออกเดินชมการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด ก่อนจะเข้าห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานตามข้อตกลง.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

22 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: