รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา

762193.JPG

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเงินส่วนบุคคล เศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๒๘ คน ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

https://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

ผอ.สพป.กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ และรับโล่ เกียรติบัตร O-NET อันดับ 1 ของประเทศ

762012.JPG

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. พร้อด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังนโยบายและเป็นการประชุมทางวิชาการโดยมุ่งเน้นประกาศผลการดำเนินการ “ชัยชนะระยะสั้น” พร้อมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นใน 3 เรื่อง คือ รางวัลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 รางวัล KRS และ ARS และรางวัลผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ปีการศึกษา 2557 การรประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ในการนี้ สพป.กทม.ได้รับรางวัลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 อันดับที่ 1 ของประเทศ และรางวัล KRS และ ARS ลำดับที่ 14 ของประเทศ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

762252.JPG

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการพัสดุ การวางแผนงบประมาณ การจัดทำประมาณการการซักถามปัญหาและข้อสงสัย ทั้งนี้ยังเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๕ (เมืองยาง) จำนวน ๑๘ โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๘ คน

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

https://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

19 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: