๕๕วันอ่านออกเขียนได้กิจกรรมดีในงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

749229.jpg

โครงการ55วันอ่านออกเขียนได้เป็นอีกโครงการหนึ่งในหลายๆโครงการที่หน้าสนใจที่มานำเสอนในงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

โครงการ55วันอ่านออกเขียนได้ได้นำเสนอโครงการด้วยการสาทิตซึ่งนอกจากอุปกรณ์ที่นำเสนอที่หน้าสนใจแล้วยังมีเด็กนักเรียนที่น่ารักมาร่วมในการสาทิตให้ผู้ชมดูอย่างน่ารักและหน้าสนใจและอดยิ้มไม่ได้กับความน่ารักของเด็กนักเรียน

โครงการ55วันอ่านออกเขียนได้เป็นโครงการที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 โดย นางสิริมณี(มาลัยรัตน์)โอฬารวัด ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2

โครงการ55วันอ่านออกเขียนได้เป็นโครงการที่เน้นให้ครูใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยมีศึกษานิเทศก์เป็นผู้ช่วยในการสร้างเครื่องมือและจัดแผนในการดำเนินการและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู ซึ่งในแต่ละวิธีจะเน้นวิธีการสอนการอ่านและใช้การสื่อสารอย่างง่ายๆแต่ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างรวดเร็ว และแก้ไขตามอาการการอ่านของนักเรียน โดยคุณครูจะต้องแยกแยะให้นักเรียนเห็นความแต่ต่างในการอ่านสะกดคำ การแจกรู้ ด้วยวิธีง่ายๆ แต่น่าสนใจ

22 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: