สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

745430.JPG

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน โครงการนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้1. ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2. ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3. ระหว่าง ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด*****ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และบุคลาการทางการศึกษาทุกคนในสังกัด เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้มีบทบาทในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและดัชนีชี้วัดคุณธรรม และความโปร่งใส ของ สำนักงาน ป.ป.ช.ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในระบบการศึกษาให้กระบวนการดำเนินการศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต ต่อจากนั้น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ชมภาพทั้งหมด

12 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: