สพป.ยะลา เขต ๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค

746073.jpg

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 โดยมี นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องตามมติของคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับขนาดโรงเรียนจากขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ ให้เป็นขนาดกลาง โดยลดจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนภายใน เขตพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสม ภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 เพื่อให้มีขนาดห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ระดับประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 คนต่อห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40 คนต่อห้อง และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่เพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ต้องลดขนาดโรงเรียนต่อห้องลง ตลอดจนให้บริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยปรับลดขนาดโรงเรียนให้มีขนาดที่เหมาะสมและใกล้เคียงกันมากขึ้น

นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ยังได้กล่าวอีกว่าจากการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ มีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ผลปรากฎว่า เห็นด้วยกับนโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการในการรับนักเรียน ที่มีวิธีการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการจับฉลากและการนำผลคะแนน ONET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เกินร้อยละ 20 การกำหนดวันสอบคัดเลือกทุกชั้นพร้อมกันทั่วประเทศก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันแต่ควรเปิดโอกาสและหาแนวทางให้เด็กที่สอบไม่ติดรอบแรกด้วย ในส่วนของการลดขนาดโรงเรียน ลดจำนวนนักเรียนต่อห้องและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อปรับขนาดโรงเรียนควรให้มีการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อนำไปสู่คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ ภาพ

14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: