รัก๓ประการ

566cb8aa5e87fiifag7da.jpg

ที่หอประชุมอาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เมื่อเร็วๆ นี้ มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประสาทปริญญา รุ่นที่ 11 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 25 หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 13 และพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 60 ประกอบด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 5,242 รูป/คน โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) อธิการบดี มจร. เป็นผู้กล่าวรายงาน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา มีความโดยสรุปว่า พระพุทธศาสนานั้นมีผู้ศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งทุกประการผู้สำเร็จการศึกษาล้วนนำความชื่นใจมาให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล เมื่อมีความรู้อย่างนี้แล้วขอให้มีความตั้งใจใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความรักในคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ 1.รักกตัญญ 2.รักความดี 3.รักสามัคคี อันคุณธรรม 3 ประการนี้เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐเลิศที่สุด ทั้งกตัญญู ทั้งความดี ทั้งสามัคคี รักกตัญญูนั้นขอให้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อตนและควรมีกตเวทีคือตอบสนองคุณต่อผู้มีพระคุณนั้น รักกตัญญูเป็นรักที่มีศักดิ์ศรีเมื่อเป็นที่ประจักษ์

“อีกประการหนึ่งให้รักความดี ความดีคือความสุจริต ความสุจริตย่อมเป็นที่ปรารถนาในทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดล้วนต้องการความซื่อสัตย์สุจริตด้วยกันทั้งนั้น ถ้าสังคมนั้นๆ มีความซื่อสัตย์สุจริตกันทุกคน สังคมก็สบายอยู่เย็นเป็นสุข ท่านบอกว่า ผู้รักความดีเป็นผู้ปราศจากราคี คือไม่มีความหม่นหมองแปดเปื้อน และอีกประการหนึ่ง คือ ให้รักความสามัคคี ความรักในสามัคคีนั้นเป็นความรักที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้ พิธีประทานปริญญาบัตรปีนี้ มจร.ได้อนุมัติให้มีผู้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรับเข็มเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวนทั้งสิ้น 106 รูป/คนด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: