รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สพม.34 จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เขตสุจริตต้นแบบ

745604.JPG

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เขตสุจริตต้นแบบพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง”นโยบายและแนวทางสู่ความสำเร็จของเขตสุจริต” ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะ 5 ประการ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ สมานฉันท์ ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ปัจจัยของความสำเร็จนำสู่เป้าหมายเขตสุจริต โดย ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต และคณะ จากมหาวิทยาลัยพายัพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวงจัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดกล่องชอร์ค ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่อาเซียน

745630.JPG

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดกล่องชอร์ค ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่อาเซียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดบัวหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ อำเภอลาดบัวหลวง การประชุมจัดเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างวิทยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 300 คน

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารฯในสังกัด

745620.jpg

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในการบริหารจัดการของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเทพธานีโรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ทั้ง 3 ด้านและบรรละเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 36 โรงเรียนและผลการทดสอบของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในลำดับ 1-10 ของเขตพื้นที่ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตุผล และด้านคำนวณ รวม 30 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

13 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: