สพป.อุบล เขต ๔ ดำเนินการคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

744887.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และตามมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังนี้ นายประทีป เดชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ดังนี้

นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. นายธำรง สุภาการ ผู้แทนคุรุสภา นายประยงค์ ศรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล นายวิทูรย์ สะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา นายวีระชัย มะลิวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย นายธวัช ลาธุลี ผู้แทนข้าราชการครู นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายพันธ์ศรี พลศรี ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: