สพป.นครปฐม เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

744075.jpg

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียนให้มีความรู้ และสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อทั้งสายอาชีพและสายสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือโรงเรียนที่ปฏิบัติงานด้านแนะแนวที่ประสบผลสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนในระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ โดยมีครูแนะแนวหรือครูที่ทำหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๒๒ โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คนและโรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน ๒๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม 144 คน ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และจากกลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมถึงวิทยากรจาก สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

นวเนตร : ภาพ/ข่าว

09 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: