สพม.๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. วันที่ ๒๒ พ.ค.นี้

742923.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หวังให้มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอนุกรรมการ ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 เขต และได้กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสมัครกันอย่างคึกคัก

โดยเฉพาะผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดังนี้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้สมัคร 5 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายกมล เสนานุช ผอ.โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ หมายเลข 2 นายพงษ์ศักดิ์ นามกอง รอง ผอ.โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม หมายเลข 3 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หมายเลข 4 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผอ.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา และหมายเลข 5 นายสุเมธ ปานะถึก ผอ.โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ผู้แทนข้าราชการครู มีผู้สมัคร 4 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสถิต วิเศษสัตย์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม หมายเลข 2 นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร ครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา หมายเลข 3 นายสมัคร บัวทอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และหมายเลข 4 นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหมายเลข 2 นายสวัสดี สุธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายมงคลวิทย์ กล่าวต่อว่า วันเลือกตั้ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้กำหนดเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งตามสหวิทยาเขต โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เป็นเขตเลือกตั้ง และให้สหวิทยาเขต จำนวน 5 สหวิทยาเขต เป็นหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สหวิทยาเขตวังภูผา ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก ที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู หน่วยเลือกตั้งที่ 4 สหวิทยาเขตบัวบาน ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ ที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู

“สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะดำเนินการปิดประกาศที่เขตเลือกตั้งและทุกหน่วยเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะจัดส่งไปให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อ และหากมีรายชื่อตกหล่น หรือต้องการแก้ไข ให้ทางโรงเรียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเร็วก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) หวังว่าการเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.ครั้งนี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง” นายมงคลวิทย์ กล่าว

……………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: