สพป.สร.๑ พัฒนาสื่อการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

742192.JPG

วันที่ 2—3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จ. สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปีการศึกษา 2558 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ นางพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจทิศทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ได้แนวคิด/ความรู้การจัดการเรียนการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สามารถสร้างสื่อการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เลือกสื่อการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สร้างคำถามตามแนวการประเมิน (PISA) และสามารถทำแผนการจัดกิจกรรมการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเป็นครูแกนนำในแต่ละเครือข่าย วิทยากรให้ความรู้ เป็นทีมศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายชูชัย ประดับสุข ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

05 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: