สพม.๓๔ ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

741820.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ผู้สมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2. นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3. นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้สมัครผู้แทนข้าราชการครู จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2. นางยุพิน เตชะโกมล ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3. นายโชคชัย ใจแน่น ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้สมัครผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้สมัครผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1. นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ 2. นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง 3. นายบรรจง พลฤทธิ์ 4. ร.ต.วินัย สันติอโนทัย 5. นายจุมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้แทนคุรุสภา จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 2. นายอุดม กาญจนประโชติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายและจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

01 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: