สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ

741861.JPG

วันที 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำรุงวิทยา(ฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษา)

สืบเนื่องจาก สพฐ.จัดให้มีการประเมินครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 446,682 คน ดำเนินการประเมินครูประจำวิชาครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 10 ปี โดยใช้งบประมาณ กว่า 23 ล้านบาท เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในอนาคต โดยการประเมินครูครั้งนี้ใช้แบบทดสอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมิน ความสามารถทางภาษา ซึ่งเป็นมาตรฐาน สำหรับการจัดลำดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล โดยการทดสอบจะเป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น สพป.จะรวบรวมคะแนนสอบของครูแต่ละคนส่งให้ สพฐ.วิเคราะห์ เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาครูต่อไป การประเมินครูเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้นั้นจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของครูก่อน ซึ่งการประเมินจะทำให้ทราบว่าครูมีทักษะความสามารถระดับใด มีจุดอ่อนในเรื่องใด เพื่อ สพฐ.จะได้จัดอบรมเติมเต็มในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ สพป.นครปฐม เขต 1 จะทดสอบประเมินความสามารถครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ -/เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 ภาพ/ข่าว-//

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/614383897492…

http://www.esanpt1.go.th/web2009/modules.php?name=activeshow_mod&file=ar…

https://www.facebook.com/esanpt1

01 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: