ข่าว สพป. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค(ภาคกลาง-ภาคตะวันออก)

741024.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2558 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค(ภาคกลาง-ภาคตะวันออก)หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ รุ่นที่ 16/2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3ดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีทักษะ วิธีการดำเนินงานวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนนำความรู้ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับไปปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สืบทอดเจตนารมของลูกเสือได้อย่างกว้างขวางและมีปรสิทธิภาพ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน. จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว : กรรณิกา กาณศาสตร์

ภาพ : โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกาญจนบุรี

พัทลุง 1 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมวิชาลูกเสือสามัญ

741011.jpg

พัทลุง 1 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมวิชาลูกเสือสามัญ เมื่อวานนี้ (28 เม.ย.58) เวลา 08.30 น. ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้นายชำนาญ รามแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายนำชัยลูกเสือจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรความรู่เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือและเจ้าหน้าที่ของ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อนำไปใชัพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง เสียสละอดทน อันเป็นคุณธรรมของลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 80 คน ระดยเวลาการอบรม จำนวน 4 วัน (27-30 เม.ย.58)

นายชำนาญ รามแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรลูกเสือที่ทุกท่านจะต้องมาเรียนรู้ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เวลา 4 วัน 3 คืน นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นรูปธรรม ฝึกฝนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ฝึกฝนให้เด็กมีความเป็นผู้นำ

สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

741129.jpg

(วันนี้ 29 เมษายน 2558) นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกับคณะศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) นายยุทธนา เกื้อกูล นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.ยะลา นายอายุ แย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.ยะลา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ เด็กหญิงซูไรดา เง๊าะ อายุ 10 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายอิสมะแอ เง๊าะ บิดาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และต่อมาในปี 2555 นางแมะเย๊าะ มะกูวิง ผู้เป็นมารดาได้เสียชีวิตลง ปัจจุบันเด็กหญิงซุไรดา เง๊าะ ได้พักอาศัยอยู่กับนางสาวพาซีย๊ะ เง๊าะ พี่สาวคนที่ 2 ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 174 ราย และได้จัดให้มีการตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกปี เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านผลการเรียนของนักเรียน ด้านพัฒนาการสภาพจิตใจว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนมีความกระตือรือร้นสามารถดูแลตัวเองได้ เพราะการศึกษาจะช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ ภาพ

29 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: