สพป.สมุทรสาคร : ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

740313.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม

โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมการประชุมติดตาม

ความก้าวหน้าในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับความสามารถกด้านภาษาอังกฤษของครู

เพื่อจำแนกและจัดกลุ่มครูผู้สอนตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

สารสนเทศของครู ซึงจะจัดสอบในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 ครูผู้เข้าสอบ จำนวน 213 คน

รูปแบบการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในด้านทักษะ การฟัง และ

ทักษะการใช้ภาษาตามกรอบมาตรฐานระดับความสามารถที่เป็นสากล เป็นการประเมินระบบ

เครือข่ายออนไลน์ (Online Testing) ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะกรรมการ ประกอบด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศูนย์ ITEC

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: