สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสอนเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิด

739216.JPG

โรงเรียนอนุบาลไพเราะวิทยา(อนุบาล) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อสนเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิด” สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประกาศนโยบาย “ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสรรค์สังคมดี” กำหนดตัวชี้วัดตามนโยบายและกำหนดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด จึงเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อสนเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ในการแยกแยะประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ หลอมรวมองค์ความรู้ลักษณะที่เป็นแผนผังความคิดได้ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนละ 3 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 107 คน กิจกรรมการอบรมมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: