รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.ตากเขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในสังกัด

738270.JPG

…….นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 50 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี งบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16-30 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิทยา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

…….การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนนี้

…….นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 100 คนจากโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยในเขตบริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของศูนย์ PEER Center ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 สพป.น่าน เขต 1

738317.jpg

เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคล

เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว การวะขอพระ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

เวลา 13.30 น. ร่วมพิธีสูมาการวะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดน่านเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของคนเมืองน่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ร่วมพิธีสูมาการวะและขอรับพร นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ และนายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

สพป.ตราด ร่วม มศว.จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

738121.JPG

วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) จัดประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ C&M ตามข้อเสนอแนะของทีมโค้ชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และด้านคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น ๑ ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษานำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ ๑๕ โรงเรียน และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรม Coaching Lab และติดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของครู และหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ผู้เรียนบังเกิดผลตามเป้าหมาย สพป.ตราด จึงร่วมกับทีมโค้ชจาก (มศว.) จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ชของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยรองผอ.สพป.ตราด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปขึ้น เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิธีการสร้างแนวทางการทำงานแบบใหม่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางานการปฏิรูป ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จต่อไป….(ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)

21 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: