ข้อชวนคิด..สอนภาษาอังกฤษแบบ “ครูปราง”

737274.JPG

.ภาษาอังกฤษดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนไทยมาช้านานแล้ว เจอฝรั่งครั้งใดเรามักจะไปไม่ถูกเสียเฉย ๆ ทำได้อยู่อย่างเดียวจนถนัดคือยิ้ม ฝรั่งเลยขนานนามถิ่นไทยงามบ้านเราว่า “สยามเมืองยิ้ม”

มีคำถามในใจอยู่เสมอว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงพูดอังกฤษไม่ได้ และจะมีคำตอบผุดตามมาในใจมากมายเช่นกันว่า…

ก็เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดนี่…

เราถูกสอนด้วยวิธีผิด ๆ มานานแล้ว…

เราขาดครูที่รู้ภาษาอังกฤษจริง ๆ …

เราสอนเน้นไวยากรณ์จนเด็กไม่กล้ากระดกลิ้นกลัวออกเสียงผิดและกลัวเพื่อนล้อ…

และเหตุผลอื่นอีกมากมายหลายข้ออ้างแล้วแต่บริบทจะเอื้อ…

มาถึงจุดนี้เรามัวแต่หาข้ออ้างคงไม่ได้แล้ว เราต้องกล้าค้นหาและสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ที่ต่างจากเดิม การเรียนรู้แบบเปิดกะโหลกและเทความรู้ใส่จะต้องหายไปจากห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเจตคติที่ดีและมีความหมายต่อชีวิตจะต้องเข้ามาแทนที่

วันนี้เลยหยิบข้อชวนคิดการสอนภาษาอังกฤษแบบ “ครูปราง” มาฝาก

“ครูปราง “ หรือครูศุภวัลย์ ชูมี ครูโรงเรียนบ้านกาแบง ดีกรีปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอมุมมองในการสอนภาษาอังกฤษว่า “การสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลเชิงรูปธรรมนั้น ครูต้องเป็นทั้ง “เบ้าหลอม” และ “สื่อการสอน” บุคลิกภาพของครูเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างครูกับศิษย์ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลดความกังวลในการเรียนรู้ได้ เบ้าหลอมคือ ครูเองจะต้องเป็นผู้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ได้เหมาะสม เช่น ในโรงเรียนครูควรใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันให้เด็กเกิดความคุ้นเคย ในขณะที่การเป็นสื่อของครูนั้น หมายถึง ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาได้ ทั้งตัวภาษาและบริบทแวดล้อม เช่น ท่าทาง สำเนียง น้ำเสียง อารมณ์ สิ่งเหล่านี้ควรจะปรากฏผ่านบุคลิกภาพของครูภาษาอังกฤษ”

.และมีมุมมองเพิ่มเติมอีกว่า “ครูภาษาอังกฤษจะต้องตระหนักเสมอว่า การสอนภาษาอังกฤษ มิใช่เพียงแค่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระวิชา หากแต่ภาษาอังกฤษ มีนัยยะในแง่ของ ความเป็นภาษา ที่ครูต้องสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกว่าเขาได้ใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการบอกเล่าของครู ผ่านสื่อที่หลากหลาย”

.เมื่อถามถึงความยากง่ายของการสอนภาษาอังกฤษระหว่างในเมืองกับชนบท ครูปรางมีความเห็นว่า “การสอนวิชาภาษาอังกฤษต้องอาศัยต้นทุนที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น โลกทัศน์และการสนับสนุนของผู้ปกครอง บริบทแวดล้อมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ทำให้การสอนเด็กในเมืองกับเด็กชนบทแตกต่างกัน หากกล่าวถึงความยากง่ายนั้น สอนเด็กในเมือง ง่ายในแง่ของการให้ข้อมูลและเด็กพร้อมรับ แต่ก็ยากเรื่องความคาดหวังจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเป็นที่หนึ่ง ในขณะที่การสอนเด็กชนบทนั้น เป็นความง่ายที่ยาก เพราะครูต้องสร้างทำขึ้นจากความไม่มี จากความไม่พร้อม เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ครูในชนบทต้องคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ เด็กชนบท ครูเริ่มจากศูนย์ เริ่มจากความไม่มี ดังนั้นการสอนจึงไม่สามารถคาดหวังภาพความสำเร็จแบบคะแนนสูง ก้าวไกลระดับชาติ หรือคาดหวังเด็กใช้ภาษาได้คล่องแคล่วเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา แต่สำหรับโรงเรียนชนบท โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านกาแบงนั้น การสอนให้เด็กมีทักษะตามศักยภาพ ตามระดับชั้นของตนเองนั้น ถือว่าเพียงพอ เช่น เด็กอ่านออกเขียนได้ รู้จักคำศัพท์พื้นฐาน สื่อสารเบื้องต้นได้ เหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน แต่การสอนในโรงเรียนชนบทนั้น สิ่งสำคัญกว่าผลสัมฤทธิ์ใดๆ คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะภาษา สติปัญญา และสมบูรณ์ด้วยทักษะชีวิต”

.เมื่อได้ฟังมุมมองที่ชวนคิดในการสอนภาษาอังกฤษของ “ครูปราง” แล้ว ทำให้เราใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งอย่างน้อยก็มีครูที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการสอนโดยเริ่มที่ตัวเองไม่รีรอให้ฟ้าดินมาสั่งการ และท้ายสุดนี้ขอแสดงความยินดีกับ “ครูปราง” ที่ได้รับทุนจากสถาบันภาษาอังกฤษให้ไปฝึกอบรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 1 เดือน

“ครูปราง” ให้สัญญาก่อนไปอบรมครั้งนี้ว่า “โดยส่วนตัวคือการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษา แต่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้น ข้าพเจ้าจะแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม และข้าพเจ้าต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความศรัทธาในวิชาชีพของตน สร้างเป้าหมายที่ต้องการให้ปรากฏแก่ผู้เรียน เกิดความกระตือรือร้นและขวนขวายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น …โดย อาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ ขำนาญการพิเศษ สพป.สตูล

17 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: