รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ รับมอบอาคาร

736033.JPG

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการรับมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความกว้าง ๖,๐๐๐ เมตร ความยาว ๑๒,๐๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๘๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจัดทำภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมอบให้กับโรงเรียนจังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๖ แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

สพป.ระยอง เขต 1 (เจ้าภาพ) กระทรวงศึกษาสภากาแฟสัญจร

735608.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.–08.30 น. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 2/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องสราญรมย์) โดยมีนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติร่วมสนทนาสภากาแฟดังกล่าว และนายเฉลียว ราชบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานดังกล่าว และขอขอบคุณ ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ ที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกสถานที่ในการประชุมดังกล่าว

สพป.ชลบุรี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 1

736083.JPG

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 40 คน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู นำทีมโดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 วัตถุประสงค์การดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และในการนี้ นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ และคณะครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมโรงเรียนสุจริต พร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้แก่คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้น นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงาน (ภาพ : ข่าว / ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

9 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: