รายงานการใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ๓๒๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชา อ32101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Dictogloss ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 แผน 18 ชั่วโมง ชุดกิจกรรม Dictogloss วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Dictogloss จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.86

ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรม Dictogloss ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.90/82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม Dictogloss ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ‹ ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR สร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ›

เสาร์, 21 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: