ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 จัดมหกรรมวิชาการสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

729263.JPG

โรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดงานมหกรรมวิชาการสืนสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโอกาสสิ้นปีการศึกษา 2557 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา) นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2” ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 โดยมีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมกลันทาพิทยาคม อบต.ถลุงเหล็ก โรงพยาบาลชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการของครู นักเรียน ชุมชน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแสดงและจำหน่าย การบริการตัดผมฟรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีของวิทยาลัยสารพัดช่าง งานครั้งนี้ ครู นักเรียน ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ได้ร่วมชมงาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนด้วยศากุน ศิริพานิช/ไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล .. รายงาน

สพป.ตราด พัฒนาครูสถานศึกษานำร่องโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

729099.JPG

นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตราด เพื่อขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งเป็น ๑ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching Lab และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของของครู และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง สพป.ตราดได้จัดศึกษานิเทศก์เป็น Coach คอยแนะนำ กำกับและติดตามทุกโรงเรียน กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำรวจสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาโรงเรียนนำร่อง และสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๕ คน โดยทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นที่ปรึกษา เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเดินหน้าปฏิรูปให้บรรลุเป้าหมายต่อไป…(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

729181.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดตาก

(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด )

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกำหนด ให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วไปประเทศ และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี ร่วมแรง รวมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน

และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาส และให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำนวน ๖๓ แห่ง

26 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: