สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป. ๓

729000.JPG

ดร.อภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3 ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร โดยมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 197 คน โดยจัดเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ครูผู้สอนคณิตศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

3 อำเภอเมืองและอำเภอค้อวัง จำนวน 99 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2558 ครูผู้สอนคณิตศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอคำเขื่อนแก้วและมหาชนะชัย จำนวน 98 คน เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เห็นความสำคัญจำเป็นในการจัด การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สามารถการสร้างและพัฒนา สื่อ/เทคนิควิธีที่เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) และนำสู่การปฏิบัติในระดับชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้สื่อ/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนสามารถเป็นนวัตกรรม Best Practice และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น

26 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: