พัทลุง ๑ ผลO-NET ปีการศึกษา ๕๗ นักเรียนทำคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สูงถึง ๓๓ คน

725861.jpg

O-NET ปีการศึกษา 57 นักเรียนทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงถึง 33 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 และครูสายขั้นป.6 ปีการศึกษา2557 ที่นักเรียนสอบO-NET ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 33 คน จาก 5 โรงเรียน แยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 คน และยินดีกับผู้ปกครองด้วยที่ดูแลบุตรหลานจนประสบความสำเร็จ

สรุป นักเรียนทำคะแนนโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน จาก 3 วิชา จำนวน 33 คน ในวิชาคณิตศาสตร์/วิทย์/ภาษาอังกฤษ

1.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จำนวน 28 คน

3. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน จำนวน 1 คน

1) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง นักเรียนทำคะแนนโอเน็ตเต็มร้อยคะแนน จำนวน 28 คน แยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 22 คน

วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 คน และวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวม 2 วิชา จำนวน 4 คน

2)โรงเรียนวัดอภยาราม วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน

3)โรงเรียนวัดตะแพน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

4)โรงเรียนบ้านควนพลี วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

5) โรงเรียนอนุบาลควนขนุน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

รายชื่อนักเรียน/ครู/กลุ่มสาระ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 วิชา จำนวน 4 คน ดังนี้ คือ

1) เด็กหญิงธรรมนาถ พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

2) เด็กหญิงนวลกมล สุขนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

3) เด็กหญิงอัจจิมาพร ชาติปัญญากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

4) เด็กชายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 23 คน ดังนี้ คือ

1) เด็กหญิงทิพย์นารี ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดตะแพน ครูผู้สอน นายเหิม ด้วงเจ้ย

2) เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ โรงเรียนบ้านควนพลี ครูผู้สอน นางบุญญา พงศ์พุ่ม

3) เด็กหญิงสิริกัลยาณี หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ครูผู้สอน นางสมบูรณ์ หนูขาว

4) เด็กชายชยณัฐ คงอิ้ว โรงเรียนวัดอภยาราม ครูผู้สอน นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น

5) เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล โรงเรียนวัดอภยาราม ครูผู้สอน นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น

6) เด็กชายเสฏฐวุฒิ ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน

7) เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1.นางพรรณเพ็ญ โสมณะ

8) เด็กหญิงใยฟ้า มังสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 2.นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์

9) เด็กชายณัชภัทร สุขนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 3.นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร

10) เด็กชายสหรัฐ มาทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

11) เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

12) เด็กหญิงธิรดา มณีชาตรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

13) เด็กชายจอมพล หรีมหนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

14) เด็กหญิงญาณิศา หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

15) เด็กหญิงภูษณิษา จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

16) เด็กหญิงศิรินทร์ อินทรละมุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

17) เด็กชายธนกร วัฒนยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

18) เด็กหญิงเกษรินทร์ จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

19) เด็กชายคเณศ แววศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

20) เด็กหญิงภัณฑิรา พุ่มพัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

21) เด็กชายพบธรรม อินทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

22) เด็กหญิงบุษกร โล้วโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

23) เด็กหญิงวรกมล ชอบชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 9 คน คือ

1) เด็กหญิงธนพรรณ เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

2) เด็กหญิงญานิศา อินทร์รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

3) เด็กหญิงศรีญาณกานต์ ช่วยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

4) เด็กชายศุภพล อารีวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

5) เด็กชายวรกฤต บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

6) เด็กหญิงธรรมนาถ พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

7) เด็กหญิงนวลกมล สุขนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

8) เด็กหญิงอัจจิมาพร ชาติปัญญากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

9) เด็กชายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน คือ

– เด็กหญิงจิรัชฌา จันทร์ดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ครูผู้สอน 1.นางอารียา เรืองทอง 2.นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์

18 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: