สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Nara English Camp ๒๐๑๕ Prathom ๓ Level) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ระยะที่ ๑)

725902.JPG

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Nara English Camp 2015 Prathom 3 Level) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1) ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยนางฮาซานะห์ บินมะอุง จัดขึ้น ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด จำนวน 100 ชั่วโมง และมีเป้าหมาย รร.ที่มีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีบริบทที่ตั้ง รร.ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้กำหนดจัดการเข้าค่ายแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 และวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558 ณ รร.บ้านลูโบ๊ะลือซง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนและการต้อนรับที่ดีจาก น.ส.วันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล ผอ.รร.บ้านลูโบ๊ะลือซง และคณะครูของ รร.บ้านลูโบ๊ะลือซง เป็นอย่างดี การเข้าค่ายดังกล่าวมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน จาก รร.ในสังกัด จำนวน 10 แห่ง และระยะที่ 2 กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ในรูปแบบของกิจกรรมขยายผลสู่ความยั้งยืน และประเมินแนวปฏิบัติที่ดีรองรับการเผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น การเน้นฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาได้ตลอดไป………

18 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: