สพป.นครปฐม เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี

725565.JPG

สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปี 2558 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปี 2558 ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรทุกคน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีกลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคลากร และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสามารถรู้ล่วงหน้าได้ ก่อนที่จะสายเกินไปโดยการตรวจสุขภาพ หากทราบผลการตรวจโรคจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีและอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม นํ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน โรคต้อลมและต้อเนื้อ การทำงานของตับ และไตผิดปกติ ฯลฯ เป็นต้น และการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะเป็นดัชนีบ่งชี้สุขภาพของบุคลากรให้มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และรู้จักรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี ตลอดจนรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ อันเป็นสาเหตุหรือบ่อเกิดของการเป็นโรคนั้นๆได้ ปัจจุบัน ข้าราชการในสำนักงานเขตฯ มีจำนวนบุคลากรที่ตระหนักในความสำคัญของการตรวจสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้มีอัตราการเข้าร่วมโครงการฯสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ .เพื่อเป็นสวัสดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบื้องต้น และรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในอนาคตต่อไป –// เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว –//

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/612711194329…

17 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: