นายธนู ผอ.สพม. ๑๕ (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ให้ความสำคัญ กิจกรรม เสียงตามสายหลากหลายนักพูด ยุทธศาสตร์สร้างความสุข ความสามัคคี

724863.jpg

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.00 น. นายซัมรี สือแม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ ตัวแทนกลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรม “เสียงตามสายหลากหลายนักพูด” สพม. 15 สำหรับรายละเอียดการจัดรายการในช่วงเช้านี้ นายซัมรี สือแม ได้นำ One Stop Service มาเล่าให้กับเพื่อน ๆ ชาว สพม. 15 และผู้มาติดต่อราชการได้รับรู้ รับทราบ ถึงขั้นตอน กระบวนการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เนื่องจากผู้รับบริการเดินทางมาจาก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการเดินทางใช้เวลามาก การให้บริการ One Stop Service นี้ จึงจำเป็นต้องลดขั้นตอนการทำงานให้มากที่สุด และต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการมากที่สุดจึงจะประสบความสำเร็จ ***ซึ่งการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service หมายถึง การนำงานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น*** ในการนี้ กิจกรรมเสียงตามสาย นี้ นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม. 15 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรม”เสียงตามสายหลากหลายนักพูด” นี้ เน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้ รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบวิทยุเสียงตามสาย จัดห้วงเวลา 10.30-11.00 น. และ เวลา 14.30-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม. 15 ทุกกลุ่ม สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการ สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เล่าเรื่องราวการทำงานของกลุ่มตัวเองให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ ถูกต้อง ตรงกัน ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ณ กลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 สพม. 15 ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)

16 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: