สพม.๒๕ เดินหน้าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษา

724434.jpg

สพม.25 เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษา ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2558 มีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงเรียนระดับชั้นขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่ง นั้น วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จาก 84 โรงเรียนในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาชาติ รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยู่เสมอ โดยมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ฯลฯ กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา ดังนั้น สพม.25 จึงได้ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษาทุกแห่ง โดยมุ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดทุกโรง และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนละ 8 คน เพื่อจะได้เป็นหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทำหน้าที่เป็นสายตรวจ คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทั้งในและรอบสถานศึกษาต่อไป ประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

สพม.25/ข่าว

13 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: