มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก (ขยายผล) ๔ ภูมิภาค ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

724099.JPG

***ด้วยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม พร้อมด้วยกรรมการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประกอบด้วย แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นางภาสพรรณ สุวรรณจินดา นางสาวจรัสศรี ศริ และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม และผู้แทนจากองค์ภาครัฐ ประกอบด้วย นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และ นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กำหนดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการขยายผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก จากต้นแบบศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีเป้าหมายที่จะขยายผลระยะแรก ๔ ภูมิภาค ให้กับโรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ๒) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ๓) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔) โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ๕) โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา และ ๖) โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย เจแปนนิส ฟูด และ บริษัท อิราชัยมาเสะ จำกัด โดยมีคุณกรกมล ศรีชื่น ผู้จัดการ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียนออทิสติกในศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร เข้าฝึกงาน ในสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งของการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคเอกชนในการสนับสนุนส่งเสริมการมีอาชีพให้กับบุคลลอทิสติกต่อไป

ดูภาพกิจกรรม https://plus.google.com/u/0/photos/111030178013053381893/albums/61252846…

13 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: