สพป.สตูล สนับสนุนนักเรียนจบ ม.๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา เรียนต่อสายอาชีพ

722032.JPG

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ก้าวสู่ตลาดอาชีพในประชาคมอาเซียน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนในสายอาชีพ การวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพในอนาคต รองรับการเติบโตภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ก้าวสู่ตลาดอาชีพฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้ดำเนินการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 โดยจัดลงนามบันทึกความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด เข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสตูลให้มากขึ้น ซึ่งสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานสายอาชีพในปัจจุบัน และรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ นอกจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การแนะแนวอาชีพสู่อาเซียน การวัดแววความถนัดในด้านอาชีพ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล พร้อมทั้งการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ซึ่งมี วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมกิจกรรม

06 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: