การประชุมการวัดและประเมินผลปลายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

721528.JPG

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System หรือ LAS) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ให้กับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเลขานุการ หรือตัวแทนครูวิชาการของทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ละ ๒ คน พร้อมรับแบบทดสอบเพื่อไปดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบกลาง (สพฐ./สพป.มค.๓) เป็นแนวทางในการดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียน ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโกสัมพี ซึ่งนายวิชิต ธนะยั่งยืน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้พบปะพูดคุย ชี้แจงบทบาทให้กับผู้เข้าประชุมได้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ผู้เข้าประชุมพึงได้รับตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ อันนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : นักประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ : ถ่ายภาพ/รายงาน

กิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์:ชำนาญการพิเศษ รับรองข้อมูล

05 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: