สพม.๒ เสวนาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

721555.JPG

ดร.ชุมพล พรประภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเสวนาฯ ครั้งนี้

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว การประเมินสภาพปัญหาจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทย ถูกผนวกดึงเข้าสู่เวทีการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงครอบครองทรัพยากร โดยมีความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในเวทีการแข่งขันของโลกปัจจุบันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างเป็นตัวแปร ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทคโนโลยี ความพร้อมในการบริหารจัดการ จะมีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากที่สุด แต่เหนืออื่นใดประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกระบวนการที่จะสร้างคุณภาพของประชากรของประเทศไทยให้เข็มแข็งสู่ระดับสากลที่ควรจะเป็นก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เท่าสังคมโลกควบคู่กับการยกระดับสู่สังคมข้อมูลข่าวสารต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: