ประชาสัมพันธ์ สพป. ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ที่โรงเรียนวัดปากสระ

721082.jpg

พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ที่โรงเรียนวัดปากสระ

“พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ภายใต้โครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง”

วันนี้ เวลา 07.30 น. (3 มีนาคมุ 2558 )ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ได้พบนักเรียนโรงเรียนวัดปากสระ อ.เมือง จ.พัทลุง ตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ตลอดจนชุมชน และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง /ยาเสพติด/และเน้นย้ำให้นำค่านิยม 12 ประการ ไปปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม /อาคารสถานที่ ของโรงเรียนวัดปากสระด้วย

สพป.ยโสธร เขต ๒ ดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

720860.JPG

นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการสอบภาค ค ดังนี้ ๑.กลุ่มวิชาปฐมวัย ณ ห้องรับรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /๒.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา /๓.กลุ่มวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ติดตามสถานการณ์จาก สพฐ. : นายธีระพงษ์ แฝงเมืองฟุก นิติกรปฏิบัติการ

สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

720927.JPG

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกพร้อมกัน ทั่วประเทศ โดยกำหนดสอบภาค ก. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘โดยมี นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ และมีคณะกรรมการ ร่วมกันกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการทุกกระบวนการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงให้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. มาตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงให้กำลังใจแก่คณะทำงานและผู้เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย

3 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: