สอบครูผู้ช่วย สพป.สงขลา เขต ๒

720549.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ ใน 8 กลุ่มวิชา จำนวนอัตรารับสมัคร 21 อัตรา โดยสรุปจำนวนที่รับสมัคร/ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ/เข้าสอบ ดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวนอัตรารับสมัคร 6 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 5 คน เข้าสอบ 5 คน

วิชาภาษาปฐมวัย จำนวนอัตรารับสมัคร 6 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 8 คน เข้าสอบ 8 คน

วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนอัตรารับสมัคร 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 16 คน เข้าสอบ 15 คน

วิชานาฎศิลป์ จำนวนอัตรารับสมัคร 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 6 คน เข้าสอบ 6 คน

วิชาภาษาไทย จำนวนอัตรารับสมัคร 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 3 คน เข้าสอบ 3 คน

วิชาพลศึกษา จำนวนอัตรารับสมัคร 1 มีสิทธิ์สอบ 7 คน เข้าสอบ 7 คน

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนอัตรารับสมัคร 1 มีสิทธิ์สอบ 3 คน เข้าสอบ 3 คน

วิชาการวัดผลฯ จำนวนอัตรารับสมัคร 1 มีสิทธิ์สอบ 8 คน เข้าสอบ 8 คน

นายจิต เพ็งพุ่ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น จำนวน 56 คน เข้าสอบจริง จำนวน 55 คน การสอบยึดหลักการดำเนินการคือมีความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม โดยตนเองได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามคำสั่งที่ 104 / 2558 ก่อนการสอบจริงในวันดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยืนยันว่าในแนวทางปฎิบัติกระบวนการที่มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอน ได้วางมาตรการอย่างรัดกุม ยกตัวอย่างอาทิเช่น กรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ฯ เป็นการดำเนินการทางลับโดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้ทราบก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ในวันสอบข้อเขียน ทุกคนต้องผ่านการสแกนร่างกายรวมทั้งกรรมการคุมห้องสอบด้วยก่อนสอบทุกวิชา ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับอื่นใดที่อาจเอื้อประโยชน์ในการสอบ ในห้องสอบทุกห้องได้ปิดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ในห้องสอบ การเก็บข้อสอบ การส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ เปิดผนึกและปิดโดยแน่นหนากรรมการที่เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกันเซ็นกำกับทุกซอง เป็นต้น จึงขอให้ผู้เข้าสอบและทุกคนได้มั่นใจเชื่อมั่นว่าการดำเนินการสอบว่าถูกต้อง โปร่งใส มีความยุติธรรม และหากผู้เข้าสอบพบเห็นหรือมีผู้ใดที่บอกว่าจะช่วยท่านได้กับการสอบโดยเรียกรับผลประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งมาที่ผมทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-8707745 ” ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ กล่าว

วันที่สองสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดการสอบสัมภาษณ์ในการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 โดยเวลา 08.00 น. นายจิต เพ็งพุ่ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานคณะกรรมกลางประจำสนามสอบ ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จับฉลากห้องสอบ ซึ่งมีจำนวน 5 ห้องสอบ ได้แก่ ห้องที่ 1 คอมพิวเตอร์, ห้องสอบที่ 2 ภาษาอังกฤษและนาฎศิลป์ , ห้องสอบที่ 3 ปฐมวัย , ห้องสอบที่ 4 ภาษาไทยและพลศึกษา , ห้องสอบที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์และการวัดผลฯ และเริ่มการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

02 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: