รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

“ส่งไมค์ให้น้อง เตรียมพร้อมสู่นักสื่อสาร”

719980.jpg

“ส่งไมค์ให้น้อง เตรียมพร้อมสู่นักสื่อสาร”

การสื่อสารที่ดี ผู้ที่สื่อสารต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟังให้มากกว่า ตัวเราเองเพราะจุดประสงค์ของการสื่อสารคือ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจ ดังนั้นหากเราสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังแล้วย่อมทำให้การสื่อสารสมบูรณ์

โรงเรียนชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) โดยนายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงครามฯ เห็นว่าการเป็นนักสื่อสารที่ดีของนักเรียนควร ได้รับการพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง จึงประสานรุ่นพี่ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการ “ส่งไมค์ให้น้อง เตรียมพร้อมสู่นักสื่อสาร”

นางสิริพร หร่ายวงศ์ ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่น 6 กล่าวว่า “กิจกรรมที่พี่ ๆ นำมาให้น้อง ๆ ได้ฝึกการพูดในครั้งนี้ จะเป็นแรงเสริมให้น้องได้พูดเป็น พูดอย่างไรให้คนสนใจ พูดอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน พร้อมนี้ทางพี่ ๆ ได้มอบ สิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ รถสื่อสารเคลื่อนที่ BY MC6 หรือรถโมบายเคลื่อนที่ ให้แก่โรงเรียน ซึ่งช่วยให้น้อง ฝึกปฏิบัติจริงได้ทุกพื้นที่ ด้วยคุณสมบัติพิเศษคือ สะดวกต่อการใช้ ทุกคนสามารถใช้งานได้ทันที”

นางสาวสมฤดี แววัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า “ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากพี่ ๆ ได้เทคนิคการพูด ให้จูงใจผู้ฟัง ทำให้ได้รับความรู้ และ ฝึกฝนทักษะการพูดในที่ชุมชนตามรูปแบบต่างๆ ทำให้กล้าที่จะพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นโครงการที่ดีสามารถนำไปประยุทธ์ใช้ในอนาคตได้ค่ะ”

นับเป็นกิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม ในรูปแบบการเรียนรู้เทคนิคการพูดในโรงเรียน การพูดในที่ชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ได้ เป็นการส่งไมล์ให้น้อง ฝึกการเป็นนักพูดที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นแบบมืออาชีพ

……………………………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ

นักประชาสัมพันธ์ สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

719996.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 96 คน จากผู้มาสมัครสอบ 98 คน

ในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 9 วิชาเอก มีผู้มาสมัครสอบ ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 4 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 ราย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย//อนุบาลศึกษา 16 ราย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 11 ราย กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา 15 ราย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ราย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 6 ราย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์18 ราย และกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 23 ราย รวมทั้งสิ้น 98 ราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบในภาค ก และภาค ข เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. สอบวิชาความรอบรู้ เวลา 11.00-12.00 น. สอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น.-14.00 น. สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และเวลา 15.00 น.-16.00 น. เป็นการสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก การสอบในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และยัง ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการสอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นการสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) ก่อนการสอบ นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เน้นย้ำ กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม โปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการสอบ

นวเนตร : ภาพ/ข่าว

โรงเรียนเมืองเลยมอบทุนการศึกษาสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย

719878.JPG

โรงเรียนเมืองเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาและสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย และมูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 107 ทุน เป็นเงิน 66,300 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐานโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสำนึกตนที่จะกระทำความดีตลอดไป

สำหรับมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2536 โดย ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มอบเงินเป็นกองทุนมูลนิธิฯ ครั้งแรก จำนวน 500,000 บาท ส่วนมูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย นั้น เริ่มก่อตั้งในสมัยนางจีระพรรณ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู มีเงินกองทุนครั้งแรก 100,600 บาท ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเงินทุนกว่า 456,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากดอกผลของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ฯ มูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย และจากผู้มีอุปการคุณบริจาคเงินสมทบ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ทุนประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 6,000 บาท

ทุนประเภทผลการเรียนดีเด่น จำนวน 49 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวม 34,300 บาท

ทุนประเภทนักเรียนมารยาทดี จำนวน 52 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวม 26,000 บาท

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กล่าวให้โอวาสกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียน คือ เป็นทั้งคนที่มีความดี ความเก่ง และเป็นคนที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

………………………

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

1 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: