สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

718744.JPG

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น.

นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ เพื่อทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน และทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคุณภาพการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ ทั้งนี้ มีคณะข้าราชการหลายหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป มาร่วมเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมาก อนึ่ง รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ เป็น รร.ตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 บ้านลีนานนท์ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านทำการเรียนการสอนชั่วคราว ซึ่งต่อมา รร.ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด 2 ชั้น และเปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 เป็นอาคารเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเป็นค่าก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท และมูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมให้อีก เป็นจำนวน 769,797 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,769,797 บาท และในวันที่ 10 มิถุนายน 2540 มูลนิธิรักเมืองไทย โดย พลเอก หาญ ลีนานนท์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 310,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร ปัจจุบัน รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 62 คน มีครูผู้สอนซึ่งเป็นตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 นาย และมี ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ วิเศษดี เป็นครูใหญ่ของโรงเรียน…….

27 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: