สพป.ชลบุรี เขต ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน

717562.JPG

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ และการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การต่อยอดองค์ความรู้เดิม ด้วยการนำ ICT มาใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2.เสวนา เรื่อง ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในและการนำ ICT มาใช้ 3. นิทรรศการเสนอผลงานของโรงเรียนที่มีผลการนิเทศด้านการประกันคุณภาพระดับดีมากและสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ/ ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

24 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: