มหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

716930.jpg

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยโรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเข้าค่ายร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการโดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนในการรับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทายาศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เครือข่ายบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย อำเภอเทพา และศูนย์การกีฬาประเทศไทย ภาค ๔ ร่วมกันดำเนินการอบรมให้ความรู้ และจัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเทพา และเครือข่ายอำเภอเทพา โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในอำเภอเทพา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: