ผอ.สพม.๒๙/ผอ.สพป.อุบลราชธานี ทุกเขตพื้นที่ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ เมืองทองธานี

715358.jpg

“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญชมความสามารถของนักเรียนไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สนองเจตนารมณ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสแสดงผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแข่งขันทางวิชาการ และประกวดทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 64 ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และ เพื่อให้นักเรียน ครู และโรงเรียนทั่วประเทศได้มีเวทีแสดงความสามารถ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ของ สพฐ.ด้วย โดยในปีการศึกษา 2557 สพฐ.ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกกิจกรรมผลงานดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับภูมิภาคมาแข่งขันในระดับชาติ และนำผลงานของนักเรียนและครูที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่แสดงถึงศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอต่อสาธารณชนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ นิทรรศการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะการแสดง ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม และนักเรียนเฉพาะความพิการ รวมทั้งสิ้น 673 กิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และระดับภาค 4 ภูมิภาค ไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลผลิตที่เป็นสุดยอดฝีมือของนักเรียนกว่า 300 ร้านให้ได้อุดหนุนและเลือกซื้ออย่างจุใจอีกด้วย

“ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านผลงานทางการศึกษาและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเด็กและเยาวชนไทยสามารถก้าวไปอยู่แถวหน้าในเวทีอาเซียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจแล้ว งานดังกล่าวยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จึงขอเชิญชวน นักเรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาชื่นชมความสามารถของลูกหลาน เป็นกำลังใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศ กับสุดยอดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเลือกชิมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว./

ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพฐ./ประภาส วินิจสิริ ปชส.สพม.25 /รายงาน

18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: