สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ รับ-ส่งมอบข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

711850.JPG

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ รับ-ส่งมอบข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ รับและส่งมอบข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สอบในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และเพื่อส่งมอบข้อสอบให้กับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ และ สพม.๑๒ นางอุทัยวรรณ สายพัฒนะ ผู้แทนออกข้อสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการสอบเพื่อความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุทธิธรรม ในการดำเนินการสอบคัดเลือก มีผู้แทน นิติกร จาก สพฐ จำนวน ๒ คน เพื่อดูแลในเรื่องการสอบคัดเลือก ๑๒ นางอุทัยวรรณ สายพัฒนะ ผู้แทนออกข้อสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการสอบเพื่อความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุทธิธรรม ในการดำเนินการสอบคัดเลือก มีผู้แทน นิติกร จาก สพฐ จำนวน ๒ คน เพื่อดูแลในเรื่องการสอบคัดเลือก /จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

13 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: