คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

710670.JPG

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธาน พร้อมด้วยนายสมพงศ์ แสงศรี นางกัลยา แซ่ลิ่ม นายไชยยา อินทะเสน และนางสาวกรรณิการ์ ตราบุญ ได้เดินทางมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีนายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ นายอารีผีน เทพลักษณ์ นายสมภูมิ ธรรมมายอดดี รองผู้อำนวยการ คณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จะนำมาปรับปรุง เกี่ยวกับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1 (ขวัญนภา วรพรรณ์ ภาพ / โสภา ทองเมือง /ข่าว)

11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: