ประกาศ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)ประกวดราคาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๑๐ ห้อง และส้วมชาย ๔ที่/๔๙

1.ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นอุปสรรคกับการจัดการเรียนการสอนจำนวนห้องเรียนและห้องพิเศษไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนอาคารที่มีอยู่มีสภาพชำรุดในบางส่วนจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี และห้องน้ำไม่เพียงพอกับการต้องการของนักเรียน ซึ่งห้องน้ำเก่าที่มีอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นทางเดินในปัจจุบัน และมีผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปี จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเยียวยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณปี 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้อง และรายการส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง 2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

2.เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

3.เพื่อเพิ่มห้องส้วมชายให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างของกรม

3.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยต้องได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1.ก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้อง

2.ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1 หลัง 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

1.ก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้อง ระยะเวลาภายใน 300 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

2.ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1 หลัง ระยะเวลาภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7. วงเงินในการจัดหา

1.วงเงินในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้อง

ภายในวงเงิน 4,799,100.-บาท ราคากลางในการก่อสร้าง 5,769,000 บาท

2.วงเงินในการจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1 หลัง ภายในวงเงิน 442,000 บาท

ราคากลางในการก่อสร้าง 486,190 บาท 8.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

1) ทางไปรษณีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

2) โทรศัพท์ 02-447-5414

3) โทรสาร 02-447-5414

4) ทางเว็บไซต์ http://www.watsamrongschools.com ‹ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารแบบเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (แก้ไข) ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558 ›

อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: