สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

709886.JPG

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชาลีเครือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดยมี นางวาทินี ธีระตระกูล ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการ นายอรุณ พรหมจรรย์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายชนัฐชัย ตาควัน สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าตรวจติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้เข้าใจในการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการประเมิน แก้ไข ปรับปรุงและการประเมินผลผลิตตามแบบติดตามการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงขอขอบคุณคณะผู้ตรวจติดตามฯที่ให้คำแนะนำ ดร.วุฒิวิจักขณ์ พกกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ที่อนุเคราะห์สถานที่ คณะบุคลากรในสังกัดที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

09 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: